HIGHokary hil talap edýäris

GENKOR GURNAMASY

 • 100mV / g Integratiw piezoelektrik wibrasiýa tizligi Triaksial geçiriji wibrasiýa geçiriji

  100mV / g Integratiw piezoelektrik wibrasiýa tizligi ...

  Önümleriň beýany
  KH5004 3 ok: KH5004 akselerometr, pizzoelektrik effekt ýörelgesi, 3 ok ölçegi bilen işlenip düzülendir, dürli gurnama opsiýalaryny goldaýar, ýokary öndürijilik we ajaýyp baha berip biler, köpugurly synaglara laýyk geler.Önüm, X, Y we Z üç ugurlaryny bir wagtda ölçäp bilýän we 4-20mA ýa-da IEPE signalyny çykaryp bilýän takyk birleşdiriji zynjyr bilen ýerleşdirildi.Ulanyjylar esasan senagat aýlanýan enjamlaryň (hereketlendirijiler, nasoslar, merkezden gaçyryş enjamlary, kompressorlar, üfleýjiler we ş.m.) titremäniň ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin ulanylýan PLC / DCS ýa-da kollektoryň beýleki gözegçilik enjamlaryny birikdirip bilerler, ýalňyş gözegçilik, in engineeringener geologiýasy, geologiki gözegçilik , beýik binalaryň we uly desgalaryň titremesi we ş.m.
 • Pes bahaly howa temperaturasy we çyglylyk datçigi RS485 Diwar dagy Temp çygly geçiriji

  Pes bahaly howanyň temperaturasy we çyglylyk datçigi R ...

  Önümleriň beýany
  KHT100 ýokary hilli diwar görnüşli temperatura we çyglylyk datçigi bolup, Şweýsariýada ösen datçik modulyny we oba hojalygynda giňden ulanylýan ýapyk otagda temperatura çyglylygyny ölçemek üçin döredilen ýokary öndürijilikli bir çipi: teplisa, kömelek öýi, ferma, ekiş otagy, guş öýi;sowadyjy ammar, ammar, sowuk otag Medisina, HAVC;Gurluşyk awtomatizasiýasy ýokary çyglylyk gurşawy.Humokary çyglylyk gurşawy:

  Featur
  * Accokary takyklyk, ýokary durnuklylyk;PCB-de päsgelçiliklere garşy iş
  * Seokary möhürleme tehnologiýasy we ajaýyp üç subutnamaly örtük goragy
  * Aralygy: T: -20-den 80 ° C, 0-50 ° C, -40-dan 60 ° C;H: 0-100%
  * Temperatura diapazony içerki DIN wyklýuçateli bilen kesgitlenip bilner
  * Gurlan düwmeler bilen ofset funksiýasy bilen
  * Çykyş: 4-20mA, 0-5VDC, 0-10VDC, RS485 çykyş
  * Synag tozan, suw geçirmeýän görnüş bilen bolup biler
  * Takyklygy: T: ± 3 ° C, H: ± 3%;Çözgüdi: T: 0.01, H: 0,1% RH
  * Gorag: Elektrik jaýy: IIP65;Gözleg: IP54
  * Giň elektrik üpjünçiligi: 12-36VDC;15-36VDC (diňe 4-20mA)
 • Qualityokary hilli OEM datçigi Analog howa ýangyç ýagy Suw ýokary temperatura sanly 4-20ma basyş geçirijiniň bahasy

  Qualityokary hilli OEM datçigi Analog howa ýangyç ýagy Wat ...

  Önümleriň beýany
  KHP300D alhliumumy sanly basyş datçigi geçiriji: import edilen ösen diffuziýa kremnini duýgur komponentler, ýokary takyklyk we ýokary durnuklylyk, adaty tok, naprýa signaleniýe signalynyň çykarylyşyna mV signalynyň içindäki zynjyr.
 • Janköýer nasosy Wibrasiýa geçiriji 4-20ma Ulgam wibrasiýasyna gözegçilik etmek üçin ýaşaýyş wibrasiýa datçigi

  Janköýer nasosy Wibrasiýa geçiriji 4-20ma ýaşaýyş jaýy V ...

  Önümleriň beýany
  KH400A piezoelektrik akselerometr, IEPE zynjyry bilen pes ýygylykly ýokary duýgurly piezoelektrik akselerometr;zarýad görnüşli piezoelektrik datçigi bilen zarýad çykaryşyny datçigiň içinde oturdylan deslapky güýçlendiriji arkaly pes impedansly naprýa outputeniýe çykyşyna öwürýär.IEPE görnüşli datçikler adatça iki simli çykyş görnüşinde bolýar, ýagny elektrik üpjünçiligi üçin hemişelik tok çeşmesi ulanylýar;elektrik üpjünçiligi we signal üçin şol bir setir ulanylýar.Adatça DC bölegi hemişelik tok üpjünçiliginiň çykyşynda ýokary geçişli süzgüç bilen süzülýär.IEPE görnüşli datçigiň iň uly artykmaçlygy gowy ölçeg signalynyň hili, pes ses, güýçli päsgelçiliklere garşy ukyplylyk we uzak aralyga ölçemekdir, esasanam köp sanly täze maglumat ulgamy hemişelik tok çeşmeleri bilen enjamlaşdyryldy, şonuň üçin IEPE datçikleri gönüden-göni birikdirilip bilner. maglumatlary almak ulgamy.Başga ikinji gurallar bolmazdan.IEPE datçikleri wibrasiýa synagynda adaty zarýad çykaryjy piezoelektrik akselerometrleri kem-kemden çalyşdy.KH400A ýokary duýgurlyk, ýokary berklik we pes ýygylyga jogap pes çäk aýratynlyklaryna eýedir.Aerokosmosda, awiasiýa, transport, gurluşyk, köprüler, senagat gözegçiligi, ylmy gözlegler we okatmak, ölçemek we beýleki ugurlarda yrgyldy we şok ölçeglerinde giňden ulanylýar;esasanam köpriniň gurluş synagy, pes ululykdaky, yrgyldy gözegçiligi, ýer titremesini kesgitlemek, ýer we binanyň titremesine gözegçilik ýaly pes ýygylykly yrgyldy meýdanlaryny gurmak üçin amatly.

   

 • k termokupl görnüşini ýazyň

  k termokupl görnüşini ýazyň

  k görnüşli termokupl platina (PT) garşylygy ulanyp, temperatura datçigi bolup, ýokary takyklygy, uly ölçeg aralygy, köpeliş we durnuklylygy sebäpli temperatura belli bir funksional gatnaşyga eýe.Dürli suwuklyklaryň, buglaryň, gazlaryň we gaty jisimleriň ýerüsti temperaturasyny gönüden-göni ölçäp bilýär.Aýratyn hem miniatýurlaşdyrylan temperatura ýerlerinde, turba dar, egilmek, çalt jogap talaplary üçin amatly.
  Temperatura datçiginiň aýratynlyklary:
  1. Ulanyş temperatura diapazony:
  K (- 50 ~ 1300 ° C), S (50 ~ 1700 ° C), T (200 ~ 350 ° C), E (0 ~ 800 ° C), J (0 ~ 1000 ° C), B (300 ~ 1800 ° C), N (0 ~ 1300 ° C)
  PT100: A synpy üçin -200 - 500,, B synpy üçin -200 - 600 ℃, Cu100 (-50 ~ 150 ℃), Cu100 (-50 ~ 150 ℃)
  2. 2/3 simli interfeýsi ulanyň
  3. I synpdan, II synpdan takyklyk
  Aýratynlyklary:
  1. precokary takyklyk we gowy durnuklylyk;
  2. sensokary duýgurlyk we gowy çyzyklylyk;
  3. Gysga jogap wagty we oňat utgaşyklyk;
  4. Ykjam gurluş, aňsat gurnama, gowy suw geçirmeýän öndürijilik

 • Akylly termokupl geçiriji

  Akylly termokupl geçiriji

  Akylly temperatura geçiriji datçigiň modelini we degişli temperatura diapazonyny üýtgedip biler.Mugt programma üpjünçiligini göçürip alyp bolýar.

  KH213 seriýaly temperatura geçiriji modul 24V elektrik üpjünçiligi, integral geçirijiniň iki simli ulgamy.Önümler import edilen integral zynjyrlary, termiki garşylygy ýa-da termokupl signalynyň güýçlendirilmegini we 4-20mA ýa-da 0-10mA çykyş tokyna ýa-da 0 ~ 5V çykyş naprýa .eniýesini kabul edýär.Bir sowutly geçiriji, gazyň ýa-da suwuk temperaturanyň pes temperatura diapazonyny ölçemek üçin suwuň kondensasiýasyny ýeňip geçmek üçin gönüden-göni ölçäp bilýär.

  Malylylyk garşylygyny ölçemegiň diapazony: PT100 : -200 ~ 650 ℃ U CU50 : -50 ~ 150 ℃
  Termokupl ölçeg aralygy: K görnüşi : 300 ~ 1200 ℃ type E görnüşi : 200 ~ 800 ℃ ; S görnüşi : 600 ~ 1600 ℃
  Çykyş siginal: 4-20mA , 0-10mA, 0-10V , 0-5V
  Ölçegiň takyklygy: Termokupl ölçegi : 0,2 ~ 0,3% Termokupl : 1 ~ 2%
  Temperaturanyň üýtgemegi: 0.025% / ℃
  Elektrik üpjünçiligi: + 12VDC ýa-da + 24VDC ± 10% Iş gurşawy: 0 ~ 70 orage Saklaýyş şertleri: -40 ~ + 85 ℃

   

 • MIC300AG Kagyzsyz ýazgy 6 Kanal

  MIC300AG Kagyzsyz ýazgy 6 Kanal

  TFT hakyky reňkli LIQUID kristal displeýi üçin MIC300AG reňkli kagyzsyz ýazgy (96x96x85mm, 6 kanala çenli), termokupl, termiki garşylyk, tok naprýa .eniýesi, temperatura, suwuklyk derejesi, basyş, naprýa, eniýe, akym, yrgyldy ýygylygy giriş;Çykyş duýduryşyna, datçigiň kömekçi elektrik üpjünçiligine, ugradyş, çap, aragatnaşyk we beýleki funksiýalara modulirlenen gurluşy kabul ediň.Ölçeg maglumatlary dürli diagramma grafiki displeý, real wagt tendensiýasy, taryhy tendensiýa ýady, real wagt tegelek diagramma, taryhy tegelek diagramma ýady, duýduryş ýagdaýy ekrany we ş.m. ýaly dürli görnüşlerde görkezilip bilner. Egriler we maglumatlar hem bolup biler. kiçi printer tarapyndan RS232 porty arkaly çap edildi.Şeýle hem, ýylyň, aýyň, günüň, sagadyň, minutyň we sekundyň maglumatlaryny görmek funksiýasyny üpjün edýär.Diktofon, RS485 porty arkaly modbus-RTU aragatnaşyk protokolyny ulanyp, OPC serweri, SCADA ulgamy we beýleki professional programma üpjünçiligi bilen sazlanyp bilner.Taryhy maglumatlary U diski arkaly gönüden-göni göçürip alyp bolýar, amatly we çeýe.Kompýuter tarapyndan goldanýan maglumat derňew programma üpjünçiligi maglumatlary egrilere çap edip, has giňişleýin derňew üçin Excel formatda çykaryp biler.

 • MIC-TZD Wibrasiýa we temperatura gözegçilik geçiriji gollanma

  MIC-TZD Wibrasiýa we temperatura gözegçilik tr ...

  MIC-TZD integrasiýa yrgyldy we temperatura geçiriji, adaty yrgyldy we temperatura datçigini we takyklygy ölçemek zynjyryny birleşdirip, diňe bir “datçik + geçiriji” re modeim titremesini ölçemek ulgamynyň işine ýetmän, eýsem ykdysady, ýöne ýokary takyklyk wibrasiýa ölçeg ulgamyna hem ýetýär.Geçiriji göni PLC, DCS ýa-da beýleki ulgamlar bilen birigip bilýär.Aýlanýan maşynlaryň podşipnik örtügine gurlan geçiriji, titremäniň tizligini ýa-da yrgyldy amplitudasyny ölçemek üçin bug turbinasy, kompressorlar, hereketlendirijiler, üfleýji enjamlar, janköýerler, suw nasosy we ş.m. üçin iň amatly saýlawdyr.Çykyş signallary magnit güýç liniýasyny kesýän hereketlendiriji rulonlar sebäpli ýüze çykýar, şonuň üçin onuň elektrik üpjünçiligi 24VDC, aňsat gurnama we tehniki hyzmat bolup biler.Geçiriji ýyladyş we elektrik stansiýasynda, sement zawodynda, maşyn zawodynda, üfleýji zawodda, kagyzdan ýasalan zawodda, kömür käninde we ş.m. giňden ulanylyp bilner.

Bize ynan, bizi saýla

Biz hakda

 • biz hakda

Gysgaça düşündiriş :

2005-nji ýylda döredilen Mitçel toparynda senagat awtomatlaşdyryş gurallary zawody (Kehao kompaniýasy), galyndy zawody (takyk kompaniýa), Hytaý Europeewropa otly logistikasy (Aziýa Europeewropa Tongda kompaniýasy) ýaly köp pudak bar.Mitçel milli fakel ýokary tehnologiýa seýilgähinde ýerleşýär.Sýamen şäher häkimliginiň goldawy bilen Mitçel Sýamen uniwersiteti we Pekin ylym we tehnologiýa uniwersiteti bilen tehniki hyzmatdaşlyga eýe.

Sergi çärelerine gatnaşyň

Wakalar we söwda görkezişleri